Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 18/09/2014

(05/09/2014) Công văn 3789/TCT-CC năm 2014 áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3789/TCT-CC
V/v: áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 4335/CT-THDT ngày 12/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc áp dụng chế độ kế toán Hộ kinh doanh 2014, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a.2 khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 quy định “Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán được chi phí) khai thuế theo quý”.

Tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 quy định đối tượng nộp thuế khoán là cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác định được số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh”.

Chế độ kế toán áp dụng đối với Hộ kinh doanh được quy định tại các Quyết định: Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh. Tại Điều 1 Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Hộ kinh doanh quy định:

Điều 1: Tất cả các hộ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác tài nguyên, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa và các dịch vụ khác,… có doanh số bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đối với từng ngành nghề cụ thể (dưới đây gọi chung là hộ kinh doanh), đều phải thực hiện chế độ kế toán này.”

Tuy nhiên, một số quy định trong các Quyết định này không còn phù hợp với pháp luật về kế toán và thuế hiện hành. Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính một số vướng mắc, bất cập liên quan đến chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh và Bộ Tài chính đang nghiên cứu để xây dựng lại Chế độ kế toán hộ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế hiện hành, đồng thời phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh tại Việt Nam. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC cho đến khi có quy định mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
– Lãnh đạo Tổng cục;
– Vụ Pháp chế, CĐKT (BTC);
– Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế;
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, CC (03b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: