Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 18/09/2014

(05/09/2014) Công văn 3776/TCT-CS năm 2014 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3776/TCT-CS
V/v phương pháp tính thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1311/CT-KT1 ngày 01/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;

Tại điểm c, Khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

“…c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ”.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, trường hợp Công ty TNHH Laird Việt Nam được thành lập ngày 23/12/2013, ngày 02/01/2014 Công ty được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cấp mã số thuế 2300804485.

Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 17/3/2013, Công ty không gửi văn bản đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế tới Cơ quan thuế nên Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã có Thông báo số 236/TB-CT yêu cầu Công ty TNHH Laird Việt Nam chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp kể từ ngày 01/01/2014. Ngày 17/03/2014, Công ty được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 01 để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp chế xuất.

Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mới thành lập, hệ thống nhân sự chưa đầy đủ, đang trong giai đoạn đầu tư và hoàn thiện bộ máy quản lý, chưa cập nhật kịp thời được chính sách hiện hành nên đã gửi Thông báo về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT không đúng thời gian quy định (gửi sau ngày 17/3/2014 – khi DN đã chuyển đổi thành DN chế xuất).

Theo kê khai của Công ty TNHH Laird Việt Nam tính đến 17/3/2014, Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với tổng giá trị 6 tỷ đồng và Công ty chưa mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế, chưa phát hành hóa đơn để sử dụng.

Căn cứ hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xử lý của Cục Thuế chấp thuận cho Công ty TNHH Laird Việt Nam được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT, thời gian áp dụng từ 01/1/2014 đến 17/3/2014 (thời điểm doanh nghiệp chuyển thành doanh nghiệp chế xuất).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC – BCT;
– Vụ PC, KK – TCT;

– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: