Posted by: Phần mềm kế toán thuế - VACOM - HTKK mới nhất | 14/10/2011

Tổng cục thuế: Ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2011


Trên cơ sở Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và 9 đề án theo các lĩnh vực then chốt của công tác thuế để triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 kèm theo; Theo đề nghị của Vụ trưởng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Cải cách và Hiện đại hoá

– Tổng cục Thuế, ngày 07/10/2011 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký Quyết định số 1370/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2011.T

heo Quyết định, trong năm 2011, ngành Thuế thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế với các nội dung chủ yếu sau: Tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân; Tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Quản lý thuế;

Kiện toàn bộ phận quản lý các khoản thu về thuế nhà đất, thu tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất đai, tài sản, thuế tài nguyên.

Sắp xếp, điều chỉnh giảm đầu mối các Đội Thuế tại các Chi cục Thuế.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế; Nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giải đáp về thuế.

Xây dựng phương thức cung cấp thông tin, phối hợp với các Đại lý thuế.

Xây dựng hệ thống tiêu chí rủi ro để phân tích, nhận dạng rủi ro về thuế phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư thực hiện mở rộng đăng ký mã số doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) cho các đối tượng khác như hộ kinh doanh, hợp tác xã…

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) nghiên cứu, xây dựng Đề án thống nhất mã số thuế với mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cá nhân; Triển khai mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và khai thuế trực tuyến cho khoảng 40.000 doanh nghiệp; Thí điểm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ về thuế thông qua việc kết nối hệ thống ứng dụng ngành thuế với hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ kê khai điện tử qua mạng Internet (T-VAN; Giảm tần suất kê khai của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với một số sắc thuế theo hướng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số thuế phát sinh ít thực hiện kê khai theo quý/6tháng/năm thay cho kê khai theo hàng tháng; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu, chứng từ liên quan đến nộp thuế phục vụ cho việc nộp thuế qua ngân hàng trực tuyến (Internet Banking), qua máy rút tiền tự động (ATM), dịch vụ ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước không chờ chấp thuận…

Triển khai Đề án đánh giá hiệu quả ngành Thuế.

(theo http://www.mof.gov.vn)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: